Aktiv barnehageeier

Kommunen har som barnehageeier ansvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet i den enkelte kommunale barnehage, og at denne drives i samsvar med gjeldende lover og regler.

I tillegg til barnehageloven, er Rammeplanen det mest sentrale nasjonale styringsdokumentet for barnehagesektoren.

Barnehageloven har få standardkrav, og gir dermed barnehageeiere handlingsrom og muligheter for lokale tilpasninger. På enkelte områder gir loven imidlertid relativt detaljerte føringer, for eksempel om styrers og pedagogisk leders utdanning, pedagogtetthet, daglig ledelse og politiattest.

Aktuelle problemstillinger for barnehageeier kan være å sikre en tydelig visjon og samarbeid mellom styrer og eiere. Det å mestre utfordringer som arbeidsgiver og styrere i spennet mellom lovpålagte krav og visjoner kan være krevende. Andre utfordringer kan dreie seg om vedtekter, juridiske saker, og ikke minst hvordan man skal møte den nye virkeligheten som konkurransesituasjonen ved full barnehagedekning representerer.

KS-Konsulents kompetanseteam for skole og barnehage har erfaring fra linjeledelse og konsulentoppdrag i barnehagesektoren. Oppdragene har spent over et vidt register innen kvalitetsutvikling, lederutvikling, teamutvikling, kartlegging og utvikling av barnehager som lærende organisasjoner, evalueringer og ulike kompetansehevingstiltak.

KS-Konsulents kompetanseteam for skole og barnehage kan bl.a. bistå med:

 • Helhetlig system for kvalitetsutvikling i barnehager
 • Praktisk arbeidsmetodikk
 • Kvalitetsutviklingsstrategier
 • Systemutvikling
 • Kvalitetskjennetegn og kvalitetsindikatorer
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Lederutviklingsstrategier
 • Medarbeiderskap
 • Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
 • Utvikling av felles pedagogisk plattform
 • Coaching
 • Evalueringer
 • Barnehagestruktur – ulike organiseringsmodeller
 • Barnehageeier / barnehagemyndighet – hvordan skille rollene?

Kontakt

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver