Aktiv barnehagemyndighet

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for å føre tilsyn med at barnehageloven med forskrifter etterleves av barnehagene i kommunen.

Dette gjelder ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Kommunen har det samme tilsynsansvaret overfor alle barnehager i kommunen, enten de eies av kommunen eller av andre.

I tillegg til tilsynsansvaret kommer andre myndighetsoppgaver som f.eks. godkjenning av barnehager, dispensasjoner og likeverdig behandling av kommunalt eide og ikke-kommunale barnehager, samt veiledning for å sikre etterlevelse av de krav / bestemmelser som er satt i barnehageloven med tilhørende forskrifter.

De fleste kommunene har valgt å legge ansvar for eierrollen, planlegging og gjennomføring av tilsyn, samt andre myndighetsoppgaver under samme leder. Utfordringen for reelt og oppfattet uavhengig tilsyn er tydeligst der de utførende rollene rapporterer til samme mellomleder, som sektorleder for barnehager.

KS-Konsulents kompetanseteam for skole og barnehage har erfaring fra linjeledelse og konsulentoppdrag i barnehagesektoren. KS-K-teamet har hatt oppdrag for kommuner og for Kunnskapsdepartementet der kommunenes myndighetsoppgaver generelt og tilsyn spesielt har vært tema. Ulike former for organisatorisk skille mellom kommunens eier- og myndighetsfunksjon i barnehagesektoren har vært tema i flere av oppdragene. Videre har våre konsulenter også hatt oppdrag for Utdanningsdirektoratets tilsynsavdeling vedrørende tilsynsmetodikk og tilsynsplanlegging i skolesektoren.

KS-Konsulents kompetanseteam for skole og barnehage kan bl.a. bistå med:

  • Hvordan organisere, planlegge, gjennomføre og følge opp tilsynsarbeidet
  • Tilskudd til private barnehager. Beregningsmodeller. Verifisering av beregningsgrunnlag. Kontroll av utmålinger
  • Andre myndighetsoppgaver
  • Coaching
  • Barnehageeier / barnehagemyndighet – hvordan skille rollene?

Kontakt

Hanne Kjensli

Hanne Kjensli

Seniorrådgiver