Aktiv skoleeier

Skoleeierskap dreier seg bl.a. om at kommunen / fylkeskommunen aktivt bruker sitt helhetlige kvalitetssystem til styring og ledelse av kvalitetsutviklingsarbeidet i skolene på en måte som skoleledere og medarbeidere opplever som støttende.

Målet er at de folkevalgte skal ivareta skoleeieransvaret gjennom at kommuneadministrasjonen utvikler skoleorganisasjonen, lederne og medarbeiderne for å legge til rette for best mulig opplæring, slik at elevenes læringsutbytte bedres og fullføringsgraden i videregående opplæring økes. Hele skoleorganisasjonen – fra klasserom til kommunestyresalen – må samhandle systematisk i et syklisk kvalitetsutviklingsarbeid for å bedre resultatene og måloppnåelsen. Skoleorganisasjonens læringskapasitet kan optimaliseres gjennom systemisk kvalitetsarbeid. Har kommunen / fylkeskommunen de riktige arenaene for deling, refleksjon og samhandling innad på nivåene og mellom nivåene?

Redefinering og bevisstgjøring av roller står sentralt. De lokale folkevalgte må bevisstgjøres sin rolle som ansvarlige for opplæringstilbudet og elevenes læringsresultater. Rådmannsnivået utøver i praksis skoleeierrollen på vegne av «politisk skoleeier». Skolelederrollen videreutvikles til å ta ansvar for skolens helhetlige læringsarbeid gjennom læringsledelse.

KS-Konsulents kompetanseteam for skole og barnehage kan bistå med utvikling av aktivt skoleeierskap bl.a. gjennom kompetanseheving, systemutvikling og lederutvikling i forhold til:

  • Helhetlig system for kvalitetsutvikling (forsvarlig system)
  • Skoleeierstrategi
  • Skoleeierrollen
  • Skoleeiers støtte til skolenes kvalitetsarbeid
  • Lederavtaler
  • Stillas rundt lederskap
  • Lederteamutvikling
  • Coaching
  • Bruk av lederverktøy som f.eks. Puls og Vokal

Kontakt

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver