Lærende medarbeidere i barnehagen

Barnehagen som organisasjon er sammensatt av ulike profesjoner med og uten formell kompetanse som sammen har et felles ansvar for barnehagens kvalitet.

Medarbeidere er alltid underveis i egen profesjonslæring og utvikling og er på ulik modningsnivå i forståelse og utøvelse av egen profesjon. Gjennom klokt og utviklende lederskap og tilrettelegging av medarbeiderskap i organisasjoner vil summen av kompetente medarbeidere utgjøre barnehagens styrke.

Et sosiokulturelt læringssyn vektlegger miljøers betydning for læring, og utfordrer derfor organisasjoner til å tilrettelegge for organisering og arenaer som fremmer andragogikk (voksenlæring). Personalet på avdelingsnivå har variert og liten grad av formell kompetanse men er ofte medarbeidere med lang erfaring og høy realkompetanse. Kompetansekartlegging og tilrettelegging for organisasjonslæring og kollegalæring samt utvikling av læringsløyper for den enkelte som ivaretar organisasjonens samlede behov kan løfte barnehagens samlede kompetanse og skape indre motivasjon for jobbutførelse.

Forskning viser at lederrollen på avdelingsnivå utfordres og i mange sammenhenger trekkes mot å være en del av avdelingspersonalet. Utvikling av arenaer gjennom kompetent ledelse på organisasjonsnivå som tilrettelegger for deling og refleksjon i profesjonen og mellom de ulike profesjoner, skaper plattform for felles språk, barn-, læring og organisasjonssyn, og utvikler medarbeidere til å yte for å nå organisasjonens mål sammen. Organisering i team og utvikling av lærende team i avdelinger og i ledelse skaper synergi og fremmer læring av hverandre i lærende fellesskap.

KS-K barnehage og skole har praktisk ledererfaring i utvikling av organisasjoner gjennom kompetente medarbeidere og utvikling av medarbeiderskap, samt svært kompetente konsulenter i utvikling og endringsprosesser i organisasjoner.

Vi kan blant annet bidra med konsulentbistand på følgende områder:

  • Teamutvikling på avdeling og i ledelse
  • Profesjonsutvikling
  • Rolleforståelse
  • Læringsledelse
  • Barnehagen som lærende organisasjon
  • Medarbeiderskap
  • Organisasjonskultur

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver