Lærende medarbeidere i skole

Skolen som organisasjon er sammensatt av ulike profesjoner som sammen har et felles ansvar for god kvalitet i skolen, men i ulike roller.

Medarbeidere er alltid underveis i egen profesjonslæring og utvikling og er på ulikt modningsnivå i forståelse og utøvelse av egen profesjon.Gjennom klokt og utviklende lederskap og tilrettelegging av medarbeiderskap i organisasjoner vil summen av kompetente medarbeidere utgjøre organisasjonens styrke.

Et sosiokulturelt læringssyn vektlegger miljøers betydning for læring, og utfordrer derfor organisasjoner til å tilrettelegge for organisering og arenaer som fremmer andragogikk (voksenlæring). Organisering i team og utvikling av lærende team i alle profesjoner skaper synergi og fremmer læring av hverandre i et lærende fellesskap. Utvikling av arenaer på organisasjonsnivå som tilrettelegger for deling og refleksjon i profesjonen og mellom de ulike profesjoner, skaper plattform for felles språk, elev-, læring og organisasjonssyn, og utvikler medarbeidere til å yte for å nå organisasjonens mål sammen.

Teamutvikling, kvalitetsutvikling og profesjonsutvikling er viktig for alle profesjoner. Eksplisitt for pedagoger er utvikling av læringsmiljø som fremmer læring gjennom gode prosesser, vurderingskompetanse, analytiske verktøy, klasseledelse, klassemiljøutvikling og samhandling skole/hjem.

KS-K barnehage og skole har praktisk ledererfaring i utvikling av organisasjoner gjennom kompetente medarbeidere og utvikling av medarbeiderskap, samt svært kompetente konsulenter i utvikling og endringsprosesser i organisasjoner.

Vi kan blant annet bidra med konsulentbistand på følgende områder

  • Teamorganisering og teamutvikling
  • Klasseledelse
  • Læringsmiljø /psykososialt miljø
  • Samhandling skole / hjem
  • Profesjonsutvikling
  • Lærende organisasjon
  • Kollegavandring
  • Vokal som pedagogisk virkemiddel
  • Medarbeiderskap
  • Organisasjonskultur