Organisering for læring i barnehagen

Organisering for læring bygger på de muligheter som ligger i organisasjonen barnehage som fremmer barnehagebarns faglige og sosiale utvikling definert som barnehagens kjernevirksomhet.

Rammeplanens fokus på kvalitet og innhold, og føringer om utvikling av barnehagen som lærende organisasjon øker behovet for læringsledelse og medarbeiderskap.

KS-K kan bidra med høy kompetanse innen barnehage på områder som utvikler barnehager gjennom ledelse og medarbeidere. Kompetanseteamet i KS-K skole og barnehage har lang ledererfaring fra praksisfeltet og omfattende endrings- og utviklingserfaring i barnehagesektoren.

Kvalitetsutvikling i barnehagen som organisasjon handler om utvikling av et felles språk og begrepsapparat, og felles mentale modeller tuftet på et felles barne-, lærings- og organisasjonssyn.

Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon har forankring i forskning som konkluderer med at barnehagen som lærende organisasjon utnytter kompetansemangfoldet til en ressurs for det enkelte barn.

Forskning konkluderer videre med at ledelse gjør en forskjell. Læringsledelse i barnehage omfatter de organisatoriske tiltak som fremmer læring og utvikling for barn gjennom ledelse. Barnehagen som system må tilrettelegge for at ledelse gjennom lederteam og avdelingsteamorganisering blir arenaer for deling og refleksjon rundt praksis, og som dermed kvalitetssikrer barnehagens satsingsområder sammen med sine medarbeidere.

Hensiktsmessig organisering av arbeidstid kan være avgjørende for å skape motivasjon og effektivitet. KS-K kan bidra med metodiske tilnærminger til hvordan arenaer for samhandling, deling og refleksjon kan organiseres, og hvordan barnehagens samlede ledelsesressurs kan utvikles og organiseres. Gjennom distribuert ledelse og organisasjonskultur vil medarbeiderskap utvikles og kultur skapes for å sike eierskap og medansvarlighet mot barnehagens ønskede kvalitet.

Teamutvikling fra samarbeidende til lærende team er avgjørende faktorer for å skape synergi av samhandlende aktører på avdelingsnivå og ledernivå. KS-K-teamet har formell kompetanse på masternivå på dette området.

En holistisk tilnærming til barnehagebarns utvikling handler om alle faktorer som påvirker barns læring. Aktiv brukermedvirkning, barnets medvirkning og en felles kvalitetsforståelse i personalet vil skape en kombinasjon rundt situert og formell læring som øker kvaliteten rundt det enkelte barn.

KS-K skole og barnehage har erfaring fra implementering av lederteammodeller og utvikling av medarbeiderskap gjennom erfarings- og forskningsbasert metodikk.

Oppsummert kan KS-K skole og barnehage blant annet tilby konsulentbistand på følgende områder:

 • Kvalitetsutvikling i barnehager
 • Praktisk arbeidsmetodikk
 • Kvalitetsutviklingsstrategier
 • Systemutvikling
 • Kvalitetskjennetegn og –indikatorer
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Arbeidstidsorganisering
 • Ledermodeller i barnehager
 • Medarbeiderskap
 • Profesjonsutvikling
 • Leder- og avdelingsteamutvikling
 • Utvikling av felles pedagogisk plattform
 • Bruk av det nettbaserte verktøyet PULS