Organisering for læring i skolen

Organisering for læring bygger på de muligheter som ligger i organisasjonen som system som fremmer elevenes faglige og sosiale utvikling, og som defineres som skolens kjernevirksomhet.

KS-K kan bidra med høy kompetanse innen grunnskole og videregående opplæring på områder som utvikler skoler gjennom læringsledelse, ledelsesorganisering og systemisk arbeid.

Kompetanseteamet skole og barnehage i KS-K har lang ledererfaring fra praksisfeltet og omfattende endrings- og utviklingserfaring i offentlig sektor.

Kvalitetsutvikling i skolen som organisasjon handler om økt kvalitet i skole og SFO, tuftet på et felles elev-, lærings- og organisasjonssyn. Utvikling av skolen som lærende organisasjon har forankring i forskning som konkluderer med at lærende skoler utnytter kompetansemangfoldet i en organisasjon til en ressurs for den enkelte elev. Forskning konkluderer med at ledelse gjør en forskjell. Læringsledelse i skolen omfatter de organisatoriske tiltak som fremmer læring gjennom ledelse. Et av de metodiske virkemidlene i læringsledelse er systematisk skolevandring. Et annet virkemiddel er aktiverende metodikk med planlegging av involverende aktiviteter før, under og etter gjennomføringer.

Hensiktsmessig organisering av arbeidstid kan være avgjørende for å skape motivasjon og effektivitet. KS-K kan bidra med metodiske tilnærminger til hvordan arenaer for samhandling, deling og refleksjon kan organiseres, og hvordan organisasjonstiden kan utvikles gjennom distribuert og delegert ledelse. Teamutvikling fra samarbeidende til lærende team er avgjørende for å skape synergi av samhandlende profesjonsgrupper. KS-K-teamet har formell kompetanse på masternivå på dette området.

En holistisk tilnærming til elevers faglige og sosiale utvikling handler om alle faktorer som påvirker en elevs læringsutvikling. Kombinasjonen av situert læring og formell læring utløser et behov for en samhandling på tvers i et nærmiljø.

Kompetanseteamet skole og barnehage i KS-K har erfaring fra implementering av lederteammodeller og utvikling av medarbeiderskap gjennom erfarings- og forskningsbasert metodikk.

 Oppsummert kan KS-K skole og barnehage blant annet tilby konsulentbistand på følgende områder:

  • Kvalitetsutvikling i SFO
  • Kvalitetsutvikling i skole
  • Skolen som lærende organisasjon
  • Skolevandring
  • Arbeidstidsorganisering
  • K-LEAN i skolen
  • Ledermodeller i skolen
  • Skolen i nærmiljøet
  • Teambasert resultatoppfølging
  • Teamutvikling - fra samarbeidende til lærende team